Uputstva za pripremu predloga radova

8.10.2010.

Vaš predlog rada možete podneti u vidu abstrakta najkasnije do 15.11.2010. godine na jedan od sledećih načina:
Abstrakt treba da bude obima do 250 reči na engleskom jeziku za medjunarodni deo skupa ili na našem jeziku za nacionalni deo skupa i on treba da sadrži:
 • imena autora i nazive firmi iz kojih dolaze sa punom adresom za kontakt,
 • radni naslov rada,
 • kratak sadržaj rada,
 • glavne zaključke rada,
 • kratak opis postupka kojim su ti zaključci izvedeni,
 • izjavu o originalnosti rada (tj. da li je isti rad već objavljivan ili predložen za objavljivanje na drugom skupu ili u nekom časopisu).
Radovi treba da se odnose na jednu od sledećih tematskih oblasti:
 • Napredni sistemi prenosa snage / pogona
 • Motori, Emisija, Ekologija, Okolina, Energija,
 • Bezbednost (saobraćaja i/ili vozila, analiza i rekonstrukcija udesa, pokazatelji performansi bezbednosti, propisi)
 • Napredne inženjerske tehnike i alati,
 • Automobilska logistika, uključujući održavanje vozila i posle-prodajne aktivnosti
Obaveštenje o prihvatanju predloga Vašeg rada dobićete blagovremeno, u skladu sa kalendarom aktivnosti skupa.
Rok za podnošenje prijave radova je 15.11.2010.